warning: Creating default object from empty value in /home/ihya/domains/ihya.com/public_html/saglik/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Bilim adamları

Bilim insanı evrendeki olay ve olguları inceleyen, onun altında yatan gizemin kaynağını araştıran ve bu gizemin nedenlerini anlamaya çalışan ve anladıklarını basitleştirip kitlelerin anlayabileceği bir şekilde yayın yolu ile duyuran kişidir.

Ayrıca bilim insanı anlamış olduğu doğal gizemi yaşamı daha da kolaylaştıracak şekilde insanlığın hizmetine sunan kişidir.
Posted by Arif

Louis Pasteur (Lui Pastör) (d. 27 Aralık 1822 Dole, Fransa - ö. 28 Eylül 1895 Saint-Cloud, Fransa) Fransız mikrobiyolog ve kimyager.

Fermantasyon üzerine çalıştığı sırada, mikropların kendiliğinden üremesinin söz konusu olmadığını göstermiştir. Baz içeceklerin uzun süre saklanmasını sağlamak üzere geliştirdiği yöntem "pastörizasyon" olarak bilinir. Şarbon ve üne kavuştuğu kuduz hastalığı aşısını bulmuştur.

Hayatı

Posted by Arif

Işığın ikili doğası ile tanışan okumuşlar, bu kavramı kabullenmekte zorlanırlar. Çevremizdeki maddeleri incelerken onların dalga özelliği göstermesi gibi bir şeyin saçmalığını ileri sürmekte bir sorun yoktur. Fakat atom ve atom altı dünyada, fotonlar ve elektronlar dünyasında böyle ayırımlar yapma olanağınız kalmaz. Belli koşullar altında elektron gibi parçacıkların dalga özellikleri göstermesi ve elektromanyetik dalgaların da foton özellikleri göstermesi maddenin çok şaşırtıcı bir özelliğidir. Bu konulardaki ilk cesur atılımı Fransız fizikçi Louis Victor de Broglie (1892-1987) attı.

Elektronların dalga doğasını keşfettiği için 1929'da Fizik Nobel Ödülünü aldı.

Atomik sistemlerin yeni mekaniğine doğru ilk cesur adım, 1923' te Louis Victor de Broglie tarafından atıldı. Broglie, ne yaptı?

Birincisi 1900'de ikincisi de 1905'te ortaya atılan iki denklemi yorumladı.

E= hf ve E= mc2

Eşitlenen denklemler bunlar. Bilindiği gibi h, Planc sabiti; f, frekans; m, kütle c de ışık hızı.

Dalga boyu = h/p = h/mv

Frekans, f = E/h dir.

Posted by Arif

Esin Kaynağı Bir Kitap
H . G. Wells , 1913 yılında The World Set Free: A Story of Mankind adlı kurgu bilim romanını yayınlamıştı. Wells,fen eğitimi almış olmasının getirdiği teknik bilgisini hayal gücüne ekleyerek bilim kurgu klasikleri arasına giren kitaplar yazmıştı. Bu romanda bazı tahminler de yer alıyordu. Örneğin 1933’te yapay radyoaktif maddelerin bulunacağını ve 1956 yılında atom bombasının kullanılacağı hayali savaşları anlatmıştır. O günlerde bunlar neredeyse akıl dışı şeylerdi. Yapay radyoaktiflik yazarın öngördüğü tarihten bir yıl önce keşfedildi, ama savaşa neden olmadı. Atom savaşı yani atom bombasının kullanılması ise yazarın öngördüğünden on bir yıl önce gerçekleşti

Macar doğumlu, Musevi asıllı fizikçi Leo Szilard(1898-1964) 1932 yılında Berlin' de çalışırken nasılsa bu romanı okuyor. Çok etkileniyor. Ertesi yıl göçe zorlanıyor ve İngiltere' ye gidiyor. Romandan aldığı esinle "zincir tepkimelerine dayalı kanunun patenti" ni 1934 yılında İngiliz Amirallik Dairesi’ne onaylatıyor.

Szilard: Gölgedeki Deha

Posted by Arif

Tam adı İbnü’n-Nefis Alaaddin Ebu’l-A’lâ Ali ibn Ebi’l-Hazm el-Kureşî ed-Dımeşkîdir. 1210-88 yılları arasında yaşamıştır. Şam’da dünyaya gelen İbnü’n-Nefîs, Nureddin Zengi tarafından 12. yüzyılda kurulan hastanede (el-Bimaristan en-Nuri) tıp ilmini öğrendi. İlk hocası Abdurrahim ibn Ali el-Dahvar’ın yanında tıp eğitimini tamamladı ve Kahire’ye yerleşti. Nâsırî Hastanesinde vazife yaptı ve birçok talebe yetiştirdi. Talebeleri içinde en meşhur olanı, cerrahlıkla ilgili bir eser yazan İbnü’ l-Kuff tur. İbnü’n-Nefîs, fâkih olarak Kahire Mansuriye Medresesi’nde ders vermiş, ayrıca gramer, mantık ve felsefe ile de meşgul olmuştur. İbnü’n-Nefîs’in eserleri arasında en çok tanınanı Mu’cez olup İbnü’s-Sina’nın Kanun’unun bir çeşit özetidir. En büyük keşfi ise akciğer dolaşımını bulmasıdır.

İLMÎ HAYATI

Posted by Arif

Ebu Ali El-Hüseyin ibn Abdullah İbn Sina İS. 980'de Buhara yakınındaki Afşana'da doğmuştur. Genç Bu Ali ilk öğrenimi Buhara'da almış ve on yaşında Kuran ve çeşitli bilimleri okuma konusunda çok biligili olmuştur. Felsefe okumaya Yunanca, Müslüman ve bu konudaki diğer kitapları okuyarak başladı ve zamanın ünlü filozofu Ebu Abdullah Natili'den mantık ve bazı diğer konuları öğrendi. Ünü daha genç iken, tıp alanında uzaklara kadar yayılan bir uzmanlık derecesine ulaştı. 17 yaşında, Buhara kralı, Nuh İbn Mansur'u bütün ünlü hekimlerin ümidini kestiği bir hastalıktan iyileştirmede şanslı idi. Bu tedavisi üzerine, Kral onu ödüllendirmek istedi, fakat genç hekim sadece eşsiz bir şekilde istiflenmiş kütüphanesini kullanmak için izin istedi.

Posted by Arif

İbn-i Rüşt (1126 - 10 Aralık 1198) Endülüslü-Arap felsefeci ve hekim, bir felsefe, fıkıh, matematik ve tıp alimi. Kurtuba'da doğdu ve Marakeş, Fas'ta öldü. Künyesi Ebû El-Velid Muhammed Bin Ahmed Bin Muhammed Bin Ahmed Bin Ahmed Bin Rüşd. Batı dillerinde adı Averroes olarak geçer.

Hayatı
İbn-i Rüşt, Maliki mezhebinden fakihler yetiştirmiş bir aileden gelir; dedesi Ebu El-Velid Muhammed (ö. 1126) Murabıtlar hanedanının Kurtuba'daki en yüksek dereceli hakimiydi. Babası Ebu El-Kasım Ahmed, aynı makamı Muvahhidler'in 1146'daki hakimiyetine kadar işgal etti.

Yusuf el-Mansur'un veziri İbn Tufeyl (Batı'da bilinen adıyla Abubacer) tarafından sarayla ve büyük İslam hekimlerinden, sonradan arkadaşı olacak İbn Zuhr (Avenzoar) ile tanıştırıldı. 1160'ta Sevilla kadısı oldu ve hizmeti boyunca Sevilla, Kurtuba ve Fas'ta birçok davaya baktı.

Aristo'nun eserlerine şerhler ve bir tıp ansiklopedisi yazdı . Eserlerini 1200lerde, Yakob Anatoli Arapça'dan İbranice'ye tercüme etti.

Posted by Arif

Ebu Mervan Abdülmelik İbn Zühr, MS. 1091(civarı)'de İşbiliye'de (Seville) doğmuştur. Eğitimini tamamladıktan ve tıpta uzmanlaştıktan sonra, Almoravides (El-Murabatun)'un hizmetine girdi, fakat El-Mohad (El-Muvahadun) tarafından yenilmesinden sonra, ilk Müvahid hükümdarı olan Abdü'l-Mümin'in emrinde hizmet vermiştir. MS. 1161 ya da 1162'de İşbiliye'de ölmüştür. George Sarton tarafından teyit edildiği gibi, bir Yahudi değil, muhafazakar bir Müslüman'dır.

İbn Zühr İslamın altın çağının en büyük hekimlerinden ve klinikçilerinden biridir ve bazı tarihçiler tarafından bunların en büyüğü olarak bile kabul edilir. O çağın Müslüman alimlerinin genel uygulamasının aksine, eserlerini sadece bir alanla sınırlamıştır: Tıp. Bu da onun sonsuz üne sahip eserler üretmesinin sağlamıştır.

Posted by Arif

Henry Eyring, zamanımızın en etkin ve değerli kimyacılarından biridir. Tepkime hızlarıyla ilgili olarak geliştirdiği kuram, kimyanın ve kimya teknolojisinin gelişimine katkı yapmıştır.Yayınladığı 300 makalesi ve 5 kitabı, kimya, fizik, metalürji ve biyoloji alanlarını kapsar.

Posted by Arif

Tokyo' da doğdu, babası coğrafyacıydı.Yukawa bilimle uğraşan bir aileden geliyordu. Daha erken yaşlarda Çin ilimlerini öğrendi. O Kyoto Üniversitesinde öğrenciyken, Heisenberg, Schrödinger ve diğerleri kuantum mekaniğini formüle etme sürecindeydiler. Japonya' da bu konuda öğretmen bulunmadığı için, bu alanı kendi başına incelemiş olmalıdır. Belki de bu dönemde gelişen bağımsızlık ruhu sayesinde 1934 yılında, daha 27 yaşındayken Avrupalı bilim adamlarından önce mezon kuramını oluşturmayı başardı. 1949 yılında Nobel ödülü alan ilk Japon oldu. Kyoto, kuramsal fizik grubunun başkanı olarak birçok bilim adamı yetiştirdi. Savaştan sonra geleneksel alan kuramının eksikliklerini aşmanın bir yolu olarak yerel olmayan alan kuramının savunuculuğunu yaptı. Japonya' da sıradan insanların anlayabileceği düzeydeki yazılarıyla da tanınmaktadır.

Posted by Arif

Ünlü İngiliz filozofu ve sosyoloğu. 1820 yılında Derby'de doğmuştur. Babası, George, geleneklere uymayan, Anglikan mezhebine bağlı olmayan bir okul öğretmeniydi. Babası da dahil olmak üzere birçok aile üyesi öğretmen olan Spencer, kırk yaşına kadar hiçbir eğitim görmemiştir. Garip bir gururla, "Ne çocukluğumda, ne de gençliğimde, hiç İngilizce dersi almadım, şu ana kadar gramer konusunda tek bilgim yok" demiştir. Sistematik bir eğitim almamasına, okumayı fazla sevmemesine karşın birçok bilim dalında binlerce fikir ortaya atmış, ve "evrim" teorisinde Charles Darwin'in bir numaralı rakibi olmuştur. Edindiği büyük başarıları mükemmel gözlem yeteneğine borçludur, doğrudan doğruya yaptığı gözlemlerle binlerce fikrini destekleyecek binlerce olguyu rahatlıkla bulmuştur.

Posted by Arif

Efesli Heraklitos (Yunanca Herakleitos) (M.Ö.535? - 475). Anadolu'da Efes'te yaşayan Sokrat öncesi (Pre-Socratic) filozof. Efes'in yerlisi olduğu ve babasının adının Bloson olduğu gibi detaylar dışında hayatı hakkında pek az şey bilinmektedir. Batı felsefe tarihinde dinamik bir felsefi sistem ortaya koyan ilk kişidir.

Felsefesi

Posted by Arif

Asıl adı Johann olan Mendel 22 Temmuz 1822 Heinzendof, Avusturya'da doğmuştur. Ocak 1884 yılında ölmüştür.

EĞİTİMİ VE İLK ÇALIŞMALARI
Doğa bilimlerine olan ilgisi küçük yaşlarda başladı.Felsefe enstitüsünde iki yıllık bir eğitimden sonra 1843 yılında Augustinusçu manastırına giren Mendel, Gregor adını aldı.Manastırda dinsel eğitim görürken bilimsel çalışmalar da yaptı ve 1847 yılında rahip oldu.

1849 yılında Brünn (Avusturya-Macaristan imp.) yakınlarındaki Znaim’de bir okula geçici Yunanca ve matematik öğretmeni olarak atandı.1850 yılında girdiği öğretmenlik sınavını kazanamadı, üstelik en düşük notları da biyoloji ve jeolojiden almıştı.Daha sonra manastır rahibinin yardımıyla Viyana üniversitesinde fizik, kimya, zooloji ve botanik öğrenimi gördü(1851-1853).1854 yılında Brünn’e dönerek bir teknik lisede ders vermeye başladı.1868 yılında da manastırın baş rahipliğine atandı.

Posted by Arif

Gilbert New Lewis, yirminci yüzyılın en büyük kimyacılarından biridir. B. Boston yakınlarında doğdu, çocukluğu Nebraska'da geçti. Genç Lewis, yeniden doğuya döndü ve Harvard Üniversitesini bitirdi. Bir yıl lise öğretmenliği yaptıktan sonra Harvard'a döndü ve 1899 da felsefe doktoru unvanını aldı. Bir yıl Alman Üniversitelerinde çalıştıktan sonra bir yıl da Filipin adalarında "Ağırlıklar ve Ölçüler Müfettişi" olarak bulundu.Sonraki yedi yıl içinde Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde profesör oldu. 1912 de fazla tanınmamış bir kimya bölümünün başkanlığını kabul etti. Sonra California Üniversitesine geçti ve meslek yaşamının kalan kısmını,dünyanın en kuvvetli kimya bölümlerinden birini Berkeley'de kurmaya adadı.

Posted by Arif

Georges Cuvier 1769 yılında doğdu. 1784-1788 yılları arasında Almanya’da öğrenim görürken karşılaştırmalı anatomi ve teşrih çalışmalarını ön planda tuttu. 1788-1795 yılları arasında özel öğretmenlik yaparken, bir taraftan da deniz omurgasızları konusundaki araştırmalarına devam ediyordu. Bu çalışmalarını Paris’te bulunan Doğa Tarihi Müzesi zooloji profesörü Etienne Geoffroy Saint-Hilaire’ye gönderdi. Profesörün isteği üzerine müzede göreve başladı. 1795 yılında prof. Saint-Hilaire ile birlikte memelilerin sınıflandırılması üzerine yaptıkları ortak çalışmasını yayımladı. Daha sonra iki bilim adamı çalışmalarını ayırdılar.

Cuvier, 1798-1801 yılları arasında yapılan Mısır seferine doğa bilimci olarak katılması için yapılan çağrıyı kabul etmedi. Karşılaştırmalı anatomi araştırmalarını sürdürmeyi tercih ederek müzedeki görevine devam etti. 1797 tarihinde ‘Hayvanların Temel Doğa Tarihi Tablosu’ ve 1800-1805 yılları arasında ‘Karşılaştırmalı Anatomi Dersleri’ adlı yazıları müzede verdiği ders notlarından oluşuyordu.

Posted by Arif

Francis Harry Compton Crick( Doğum; 8 Haziran 1916 – Ölüm 28 Temmuz 2004 ) 1953 yılında DNA'nın yapısını James Watson ve Maurice Wilkins ile ortaklaşa bulan kişidir. Fizikçi, moleküler biyolog ve nörobiyoloji uzmanıdır. DNA yapısı üzerine çalışmalarından ötürü 1962 yılında yukarıdaki isimlerle beraber fizyoloji ve tıp alanında Nobel Tıp veya Fizyoloji Ödülü ödülüne layık görülmüştür.

Ancak Rosalind’in 38 yaşında ölümü onu bu ödülün getireceği sevinç ve mutluluktan uzak tutmuştur.

Posted by Arif

Ernst Heinrich Philipp August Haeckel (Doğum; 16 Şubat 1834, Potsdam - Ölüm; 9 Ağustos 1919, Jena), yüksek rütbe sahibi Alman bir biyolog ve filozoftur. Başlıca ilgi alanını evrim oluşturmuştur. Darwinin Almanya'daki çalışmasını ilerletmiştir. Organizmaların biyolojik gelişimi ve türlerin evrimsel gelişimi teorisini geliştirmiştir. Lamarck görüşüne yakın, Darwin'in görüşlerini benimsemiş bir bilim adamıydı. Biyogenetiğin temel yasasını oluşturdu. Bu yasaya göre bireyoluş soyoluşun özetidir. Şube ve ekoloji terimlerini ilk kullanan bilim adamı olmuştur.

HAECKEL KURAMI


Son yorumlar