Nöropati çeşitleri nelerdir? Nasıl tedavi edilirler?

Posted by goncagül

Sinir sistemi ile ilgili temel bilgiler:

Vücut iki temel sinir sisteminden oluşur: Beyin ve omurilikten oluşan Merkezi Sinir Sistemi (MSS) ve MSS'ni kaslara, cilde ve iç organlara bağlayan sinirleri kapsayan Periferik Sinir Sistemi (PSS).

PSS'nin temel birimi "nöron", yani sinir hücresidir. Görevi, elektrik impulsları (uyarımları) aracılığıyla vücudun bir bölümünden diğerine bilgi taşımaktır. Her nöron bir gövde ve "akson" denen uzun bir kuyruktan oluşur. Aksonlar, nöronun gövdesi ile kaslar, cilt ve iç organlardaki "reseptör" (alıcı) denen sinir terminalleri arasında elektrik uyarımlarını aktarırlar. Aksonların çoğu miyelin kılıf denen bir zar ile kaplanarak yalıtılır ve elektrik impulslarını daha hızlı ve etkin bir şekilde iletebilirler.

Endonöryum denen özel bir bölmedeki akson demetleri ( sinir gövdeleri ), sinirlere besin öğelerini taşıyan kan damarlarını da içerirler. Bu demetler bir elektrik ağı gibi vücudu kaplarlar.

Aksonlar demetler şeklinde bulunur. Bu demetler üç türdür: Motor (hareket), sensoryel (duyusal) ve otonomik. Motor sinirler istemli hareketlerden sorumludur, hücrelerin gövdesi omurilik içinde bulunur ve elektrik uyarımlarını iskelet kaslarında bulunan özel reseptörlere iletirler. Duyu sinirleri ağrıyı, titreşimi, dokunmayı algılayabilmeye, eşyaların şekillerini tanımaya ve boşlukta organların yerini belirleyebilmeye olanak sağlar; hücre gövdeleri duyu gangliyonları denilen yapılar içinde bulunur, cilt ve diğer organlardaki duyu reseptörlerinden aldıkları uyarımları MSS'ne iletirler. Otonomik sinirler ise solunum, kalp atımı, kan basıncı, sindirim ve cinsel işlevler gibi istem dışı işlevleri kontrol eder. Hücrelerin gövdeleri tüm vücuda yayılmıştır.

Periferik nöropati nedir?

Periferik sinirlerin tahribatına bağlı bozukluklardır. Sadece periferik sinirleri etkileyen veya vücudun diğer bölümlerini de etkileyen hastalık veya durumlardan kaynaklanabilir. Nöropatilerin çoğunda üç tür sinir lifinin tümü de farklı derecelerde olmak üzere etkileniyor olmakla birlikte, bazı hastalıklar sadece bir veya iki türü kapsar ve buna "saf" veya "baskın şekilde" motor, duyusal veya otonomik nöropati denir.

Terminoloji

Tek periferik siniri tutan bozukluğa mononöropati denir. Genellikle travma, sıkışma veya enflamasyon (yangı) nedeniyle oluşur. Örnekleri arasında Carpal Tunnel sendromu (bilek ve eli etkiler), Bell's Palsy (yüz felci) ve trigeminal nevralji sayılabilir.

Farklı bölgelerdeki iki veya daha fazla sinir gövdesini tutan bir sorun varsa ve diyabet gibi yaygın bir hastalığa bağlı olarak oluşmuşsa buna mononöritis multipleks denir.

Polinöropati, çok sayıda periferik nöropatiyi kapsayan bir isim olup bozukluğun yaygın ve simetrik (yani vücudun her iki tarafında da aynı) olduğunu gösterir. Motor ve duyu sinirleri etkilenmişse "sensorimotor nöropati" denir. Genellikle, vücudun uç kısımları olan el ve ayaklarda başlar.

Enfeksiyon veya bağışıklık sistemi nedeniyle sinirlerde enflamasyon oluşmasına nörit denir.

Bir çok sinirin bir araya gelip aralarında bağlantı kurdukları yapı olan pleksusta enflamasyon oluşması ise pleksit olarak adlandırılır.

Periferik nöropatinin belirtileri nelerdir?

Bazı nöropatiler ani başlayabilirken bazıları da yıllar içinde ilerler. Belirtiler etkilenen sinirlerin türlerine ve bölgeye bağlı olarak değişmekle birlikte ilk belirtiler güçsüzlük, uyuşukluk veya ağrıdır.

Kol veya bacaklarda güçsüzlük: Motor sinirlerde tahribata bağlıdır. Yürüme veya koşmada zorluk, hareketlerde ağırlaşma, çabuk yorulma, kas krampları söz konusudur. Kollar etkilendiğinde ise paket taşımada, kavanoz açmada, kapı tokmaklarını çevirmede veya saç taramada zorluk olur.

Uyuşukluk, acıma-yanma, ağrı: Duyu sinirleri tahrip olduğunda erken dönemde uyuşukluk, acıma-yanma, iğne batması, soğuk, çimdikleme duyumu, keskin-derin batmalar, elektrik şoku, veya vızıltı gibi özellikler taşıyan paresteziler gelişebilir. Genellikle geceleri daha ağrılı ve şiddetli olur.

Pozisyon duyumunun kaybı: Bu durumda ayakların nerede durduğundan emin olunamadığından, yürümede eşgüdüm ve denge sorunları gelişir.

"Eldiven-çorap duyumu": Eller ve ayaklar tümüyle çıplak olduğu halde, çorap veya terlik ya da eldiven giymiş gibi garip bir duygu hissedilir.

Otonomik tahribat belirtileri: Kabızlık, ishal, cinsel işlev bozukluğu, ciltte incelme, kolayca berelenme, zor iyileşme gözlenir, ayaktayken baş dönmesi olabilir.

Periferik nöropatinin türleri:

Periferik nöropatinin çeşitli türleri ve nedenleri vardır. Bazı türleri sadece periferik sinirleri etkilerken diğerleri vücudun başka bölgelerini de etkileyebilir. Genellikle Kazanılmış ya da Kalıtsal olarak sınıflandırılır. Daha sonra da nedenlerine ve belirtilerine göre adlandırılır. Birkaçında neden belirlenememiştir, çoğunda da henüz tam tanım yapılamamıştır, bu nöropatilere "idiyopatik" denir.

Tanı konulması:

Nörolog tanı koyabilmek için önce dikkatli bir öykü alır, nörolojik muayeneler yapar, çeşitli laboratuvar testlerine gereksinim duyar:
1. Aşama araştırmalar: İdrar (glukoz, protein), hematoloji (tam kan sayımı, eritrosit sedimentasyon hızı, B12 Vitamini, folat), biyokimya (açlık kan şekeri, böbrek-karaciğer-tiroid fonksiyonları).

Hastaya 1. aşama testlerle tanı koyulamamışsa 2. aşamaya geçilir. En önemlisi nörofizyolojik testlerdir.
2. Aşama araştırmalar: Nörofizyolojik testler (sinir uyarımı), biyokimya (serum protein elektroforezi, serum anjiotensin dönüştürücü enzimi), immünoloji, akciğer filmi.

3. Aşama araştırmalar: İdrar (Bence-Jones proteini), biyokimya (ağızdan glukoz tolerans testi), beyin omurilik sıvısı (hücre, protein, immünglobulinler), immünoloji, karsinoma testleri, Sjögren testleri, moleküler genetik testler

Sinirin elektriksel özelliklerini belirleyebilmek amacıyla elektromiyografi (EMG) ve sinir iletim çalışmaları yapılması gerekir. Bu sayede anormal sinirlerin dağılımı belirlenebilir, sorunun aksonla mı miyelin kılıfla mı ilgili olduğu anlaşılabilir.

Sinir ve kas biyopsisi de nöropatinin türü ve nedeni hakkında çok değerli bilgiler sağlar. Böylece vaskülit, enfeksiyon, enflamasyon veya anormal birikimler hakkında kanıt elde edilebilir.

Ayrıca omurilikte de testler yapılarak enfeksiyon veya enflamasyon ayırt edilebilir.

Periferik nöropati nasıl tedavi edilir?

Hasta önce iyi bir uzman hekime başvurmalı ve kendisi de tedavisinde etkin bir şekilde rol almalıdır. Her zaman yapılacak bir şeyler olduğu unutulmamalıdır. Konuya ilişkin kaynaklar okunmalı, doğru kaynaklara ulaşılarak bilgi edinilmeli ve benzer durumdaki hastalarla iletişim kurularak edinilen bilgiler paylaşılmalıdır. Çok az insan, hekim veya hasta, bu hastalığın farkında olduğundan bu hastalığa çoğu kez sessiz hastalık da denmektedir.

ABD inde destek toplantıları ve yayınlar aracılığıyla hastaların birbiriyle ve uzman hekimlerle iletişimde bulunabildikleri, en yeni tanı ve tedavi yöntemleri hakkındaki bilgileri paylaşabildikleri Nöropati Derneği isimli bir dernek bulunmaktadır (www.neuropathy.org, Tel: 1-800-247-6968). Ülkemizde de benzer çalışmalar izlenmelidir.

Tedavide temel hedef hastalığın nedenini ortadan kaldırmak ve belirtileri iyileştirmektir. Nedene bağlı olmak üzere, tedavi nöropatiyi yavaşlatabilir, durdurabilir veya geri çevirebilir. Örneğin, vitamin eksikliğinin söz konusu olduğu durumlarda ağızdan veya enjektabl olarak ek vitamin verilerek hastalığın kötüleşmesi engellenebilir. Enfeksiyonlar, antibiyotik veya antiviral ilaçlarla tedavi edilebilir.

Bell s Palsy de (yüz felci) 5 gün (tercihen 24-48 saat) içinde ağızdan kortikosteroid tedavisinin, sonucu iyileştirdiğine dair kanıtlar bulunmakla birlikte antiviral bir ilacın (asiklovir) eklenmesinin tedavinin etkinliğini artırdığına ait bilgiler çelişkilidir. Carpal Tunnel sendromunda ise bileğin kullanımından sakınma ve askıya alma esastır. Steroid enjeksiyonu hastaların ancak % 25 inde uzun süreli rahatlama sağlayabildiğinden olguların % 25-50 sinde cerrahi operasyon gerekmektedir.

Otoimmün hastalıkların tedavisinde çoğu kez plazmaforez uygulanır veya kortikosteroid, intravenöz gamaglobulinler veya kemoterapi kullanılarak immün sistem baskılanabilir. Paraneoplastik nöropatilerde neden olan tümörün yok edilmesi hedeflenir. Toksik veya ilaca bağlı nöropatilerde ise olan etkenin uzaklaştırılması esastır. Diyabette hipergliseminin kontrolü nöropatinin ilerlemesini yavaşlatır.

Nöropatide temel belirtilerden biri olan ağrının giderilmesinde çeşitli ilaçlardan; güçsüzlük ile baş etmede ise fizik tedavi ve protez tipi araçlardan yararlanılır, yürüme iyileştirilir.

Hastalığın ilerlemesi durduktan sonra sinirler yeniden canlanabilir. Tahribat ne kadar azsa iyileşme de o kadar iyi olur. Dolayısıyla tanının olabildiğince erken konulup tedaviye erken başlanılması çok önemlidir. Çoğu nöropati yıllar içinde yavaş ilerlediğinden hasta kendisini kötü hissetmese de tedavi arayışına girmelidir. Sinir hasarı başlangıçta hafif olabilir, fakat tedavisiz kalırsa yayılıp daha ciddi bir durum alabilir hatta geriye dönüşsüz olabilir.

Genel tedaviler:

Ayak bakımı, kilo verme, uygun ayakkabı-çizme seçimi ve ortozların kullanımına özen gösterilmelidir. Yüz felcinde gözün açık kalıp kurumasını önlemek için yapay gözyaşı ve antibakteriyel pomat ile göz bakımına önem verilmelidir.

Ağrı:

Tedavisi zordur, amaç ağrıyı katlanılabilir bir düzeye indirmektir. Nedene yönelik mekanizmaların tanımlanması ile en uygun tedavi seçenekleri geliştirilebilecektir. İlaçların her biri, ağrının belli özelliklerine etkili olmaktadır. İlaçların etkinliklerinin değerlendirilmesinde çalışılan hasta sayısı ve yeterli dozun uygulanması çok önemlidir. Tüm bu nedenlerle periferik nöropatinin ilaçla tedavisinde henüz bir uzlaşmaya varılamamıştır. En yararlı ilaçlar trisiklik antidepresanlar ve antikonvülsanlardır (epilepsi ilaçları). Bazı yazarlar çeşitli mekanizmalarla etki ettikleri için önceliği trisiklik antidepresanlara vermektedir. Antiaritmik olan meksiletin ile de çalışılmış ancak etkinliği düşük bulunmuştur, yine de antikonvülsanları ve antidepresanları tolere edemeyenler için mantıklı bir seçenektir.

İlaçlı tedavi:

Antidepresanlar: Ağrıyı ve depresif semptomları azaltır ve iyileştirebilirler. Ayrıca oluşturdukları sersemlik de uyku açısından bir avantajdır. Amitriptilin, nortriptilin ve doksepin en sık kullanılanlardır. Hekim ağız kuruluğu, sersemlik, duruşa bağlı hipotansiyon, ritm bozuklukları konusunda hasta uyarmalıdır. Son yıllarda geliştirilmiş olan serotonin geri alım inhibitörleri sınıfından antidepresanlar daha az etkili olduklarından bu tür ağrılarda yaygın bir kullanımları olmamakla birlikte, yeni bir madde olan venlafaksin de nöropatik ağrı tedavisinde başarılı bulunmaktadır. Bu ilaç ile, diğer anrtidepresanlarla gözlenen istenmeyen etkilerin gelişmemesi önemli bir avantajdır.

Antikonvülsanlar: Nöropatik ağrı, ister periferik ister merkezi kaynaklı olsun, sinir sisteminde tahrip olan bölgelerde nöronların aşırı uyarılabilir hale gelmesiyle karakterizedir. Periferik nöropatide, tahrip olan sinir uçlarında, kısmen yeni sodyum kanalları oluşumuna bağlı olarak, anormal spontan aktivite ve uyarılmış aktivitede artma gözlenir. Nöropatik ağrıda ortaya çıkan bu durum, moleküler değişikliklerle de uyumlu olarak, epilepsiyle benzer özellikler taşıdığından, bu tür ağrıların tedavisinde yaygın bir şekilde antikonvülsan ilaçlar kullanılmaktadır. Nöropatik ağrıda antikonvülsan ilaçlar için temel hedefleri olarak sodyum kanalları, kalsiyum kanalları ve merkezi glutamat mekanizmaları vurgulanmaktadır. Özellikle gabapentin, ayrıca sodyum kanal blokörleri (karbamazepin ve lamotrijin) veya sodyum valproat kullanılmaktadır. En sık rastlanan istenmeyen etkileri sersemlik ve beyincik ile ilgili belirtilerdir [nistagmus (gözlerde sağa sola istemsiz hareket), ellerde ince titreme ve eşgüdüm bozukluğu]. Bu grupla (fenitoin ve karbamazepin ile daha az sıklıkla da olsa) kan tablosu değişiklikleri ve kalpte ritm bozukluklarına rastlanabilir. Gabapentin: Henüz Amerikan Besin ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmamış olmakla birlikte, kontrollü çalışmalarda etkinliği gösterilmiştir. Şiddetli ağrıda tek başına yeterli olması beklenmez, ama yararlı bir yardımcıdır. Diğer taraftan ilaç etkileşmeleri ve yan etkileri bakımından antidepresanlardan daha güvenlidir.

Opioidler: Nöropatik ağrıda opioidlere verilen cevap konusunda çelişkili bilgiler bulunmaktadır. Isı, buz, diğer ilaçlar gibi daha geleneksel yöntemlere cevap alınamayan ve/veya ağrı nedeniyle hastanın fizik tedavisinin yapılamadığı durumlarda opioid uygundur. Bu amaçla hidrokodon veya oksikodon sıklıkla kullanılmaktadır, morfin ve hidromorfon zaman zaman gerekebilir. Kontrollü ve kısa süreli çalışmalarda aynı gruptan fentanil yamanın ve tramadolün de etkili olduğu gösterilmiştir. Kanser hastalarındaki nöropatik ağrılarda ağızdan morfine ek olarak ketaminin de kullanılabileceğini bildiren bir çalışma bulunmaktadır.

Cilde sürülen ağrı kesiciler: Kapsaisinin bazı nöropatik ağrılarda etkili olduğu gösterilmiştir. Lidokain yamaları FDA onaylı olup, zona sonrası nevraljide yararlıdır.

Kortikosteroidler: İncinmenin enflamasyonla ilişkisi nedeniyle bazı durumlarda etkilidir. Uzun süreli kullanımda yarar/zarar oranı düşünülmelidir.

Bölgesel anestezi teknikleri:

İlaca ve fizik tedaviye cevap vermeyen orta derecede veya şiddetli ağrısı olan hastalar, ağır sempatik işlev bozukluk belirtileri olan hastalar ve tanı amaçlı sempatik blokaja belirgin şekilde olumlu cevap vermiş olan hastalar bölgesel anestezi blokları için uygun adaylardır. Amaç, ağrıyı gidermek, tedaviyi ve rehabilitasyonu kolaylaştırmaktır. Sempatik olarak bağımsız ağrısı olan hastalar sempatik blokaja cevap vermediğinden kombine somatik/sempatik blok uygulanır. Seriler genellikle 2-3 haftalıktır. Bu sürenin sonunda ağrı devam ederse, uzun süreli ağrı giderici diğer seçeneklerin düşünülmesi gerekir. Sempatik blokaj: Etkinliğini gösteren çok miktarda yayın bulunmaktadır. Sempatik gangliyonlar, lokal anestezik kullanılmak suretiyle her gün ya da gün aşırı bloke edilir. Kesintili blok uygulanır veya sempatik gövdenin yakınına bir kateter yerleştirilerek her gün lokal anestezik verilir. En fazla yarar sağlamak için hemen sonrasında fizik tedavi uygulanır. Somatik blokaj: Bir kateter aracılığıyla veya brakiyal / lumbar pleksusta iletim bloku ya da epidural blok sağlanır. Her gün veya gün aşırı uygulanır ya da sık sık lokal anestezik enjekte etmek için bir kateter yerleştirilir. Bu yöntemle fizik tedavi kolaylaşabilir, ağrı ağızdan ağrı kesici ilaçlarla kontrol edilebilecek düzeye inebilir. Kaslarda gergin kasılmalar olabileceğinden, fizik tedavi sırasında özel bir özen gösterilmelidir.

Nöromodülasyon:

Merkezi sinir aksisine bir elektrik akımı veya kimyasal madde uygulamasıyla, merkezi ağrı yolaklarının etkilenmesi veya değiştirilmesidir. Spinal analjezi ve omurilik uyarımı teknikleri umut vermekle birlikte, oldukça zor olduklarından diğer alışılmamış tekniklerin başarılı olmadığı durumlarda tercih edilmektedirler. Ağızdan opioidlerin yarar sağlamadığı durumlarda intratekal opioid veya baklofen uygulanması da bu yöntemler arasındadır.

Periferik Nöropati nedenleri

A. Kazanılmış nöropatiler:

1. Diyabetik nöropati: Diyabet, nöropatinin en sık rastlanan nedeni olup diyabetik hastaların yaklaşık % 10'unda belirtiler verir. Olguların çoğunda duyusal sorunlar baskın olup el ve ayaklarda duyu kaybı vardır. Genellikle ayak parmaklarında uyuşukluk ile başlayıp ayaklara doğru yükselir. Özellikle ayaklarda yanma şeklinde ağrı belirgindir. Ancak bazı diyabetiklerde mononörit veya mononöritis multipleks gelişir ki bu durumda bir veya daha fazla sinirde güçsüzlük, ya da bacaklarda güçsüzlüğe yol açan lumbosakral pleksopati veya amyotropi söz konusudur. Otonomik belirtilere de (ishal, kabızlık, duruşa bağlı hipotansiyon, mesanede tonus kaybı, iktidarsızlık, kalp atım hızında değişme) sık rastlanır Açlık kan şekeriyle saptanamayan diyabeti olanlarda kronik aksonal nöropati gelişebilmektedir.

Diyabetik lumbosakral radikülopleksus nöropatisi nin ise iki şekli vardır; ağır olgularda vaskülit, hafif olgularda demiyelinizasyon daha önemlidir. Bu durumun görülme sıklığı, yaş ilerledikçe ve diyabetin süresi uzadıkça artmaktadır ve bağışıklık sistemi ile ilgili olduğundan immün globulinler, kortikosteroidler ve kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (siklofosfamid) tedavide yararlı olmaktadır.

Diyabetik hastalarda Carpal Tunnel sendromu ve diğer sıkışma nöropatilerine de sık rastlanır.

2. Bağışıklıkla ilgili nöropatiler: Bağışıklık sisteminin ana işlevi, vücudu, dışardan gelen enfeksiyonlara karşı korumak olmasına karşın bazı durumlarda kendine karşı da tepki verir ve otoimmün hastalıklara neden olur. Bazen, saldırılan organ periferik sinirler olabilir, bu duruma "otoimmün periferik nöropati" denir, çeşitli türleri vardır:

a) Guillain-Barre sendromu (GBS) ve türevleri: Ani veya hızlı gelişir. Başladıktan sonraki birkaç gün veya hafta içinde felce veya solunum yetmezliğine kadar ilerler. Motor ve duyu sinirlerinin miyelin kılıfları tahrip olur. Çoğunlukla bir enfeksiyon, aşı veya travmayı takiben ortaya çıkar. Hastalık kendi kendini sınırlayıcı olup 6-8 haftada kendi kendine iyileşirse de tam bir iyileşme beklenmez. Solunum desteği çok önemlidir.

Akut başlayan diğer nöropatiler arasında akut motor veya duyusal ya da otonomik nöropatiler sayılabilir. Miller- Fisher sendromu da bir başka türdür.

b) Kronik enflamatuvar demiyelinize edici polinöropati: GBS nun daha ağrısız şekli olup nükslerle veya adım adım ya da kararlı bir şekilde ilerleyen bir hastalıktır. GBS nda olduğu gibi antikorlar ve T lenfositlerinin miyelin kılıfı tahrip etmesiyle ortaya çıkar. Özgül bir test bulunmadığından klinik ve laboratuvar özelliklerine göre tanı koyulur.

c) Periferik sinir antikorlarına bağlı kronik polinöropatiler: Bunlar arasında miyelinle ilişkili glikoprotein antikorları, gangliozit antikorlarıyla ilgili motor nöropati, ve antisulfatid ile ilgili duyusal nöropati sayılabilir.

d) Vaskülit (Periferik sinirlerdeki kan damarlarının enflamasyonu) ile ilişkili nöropatiler: Sinirlerle sınırlı veya yaygın olup ciltte döküntü yapabilir ya da diğer organları tutabilir. Romatoid artrit, lupus, periarteritis nodoza, veya Sjogren sendromu gibi bazı romatizmal hastalıklar, periferik sinirleri de tutabilen yaygın vaskülit ile ilişkilidirler. Vaskülit, dağılıma ve lezyonların ağırlığına bağlı olarak mononörite, polinörite veya mononöritis multiplekse neden olabilir.

e) Brakiyal veya lumbosakral pleksit: Koltuk altında bulunan brakiyal pleksus kola ve ele giden sinirleri içerdiğinden, bu bölgedeki bir enflamasyona brakiyal pleksit denir ve kol(lar)da güçsüzlük ve ağrıya neden olur. Karında görülen türüne ise lumbosakral pleksit denir ve bacaklarda ağrı ve güçsüzlük yapar. Bunlar genellikle hastalığın akut döneminden sonra iyileşebilir.

f) Monoklonal gamopatilerle ilişkili nöropatiler: Kemik iliği veya lenfoid organlardaki plazma hücreleri ya da B hücrelerinin tek klonları, iyi veya kötü huylu tümörler oluşturmak ve antikor salgılamak üzere genişler. Antikorlar bazı durumlarda sinir bileşenleriyle reaksiyona girer, bazılarında ise, antikor parçalarından amiloid birikintileri oluşur.

3. Tümör veya neoplazm ile ilişkili nöropatiler: Çeşitli türleri vardır. Tümörün dolaylı etkisiyle sinirlerin etkilenmesine paraneoplastik nöropati denir. Akciğer kanseriyle ilgili duyusal nöropati, multipl myeloma ile ilişkili nöropati, kronik lenfositik lösemi, B hücresi lenfoma bu gruba girer.

4. Amiloidoz ile ilişkili nöropati: Amiloid maddesinin periferik sinirlerde birikerek sinirin işlevini yerine getirmesini engellemesiyle oluşan hastalığa amiloidoz adı verilir. Primer tipinde, birikintiler monoklonal antikor parçaları içerir. Kalıtsal amiloidoz ise mutasyona uğramış bir protein içerir.

5. Enfeksiyonun neden olduğu nöropatiler: Periferik nöropatiye neden olabilen viruslardan HIV-1 de (AIDS etkeni) yavaş ilerleyen duyusal nöropati, Cytomegalovirus ta hızlı ilerleyen paralitik nöropati, herpes Zoster ve Poliovirus ta (çocuk felci etkeni) motor nöropati söz konusudur. Hepatit B ve C de de bazen vaskülitik nöropati gelişebilir.

6. Besinsel dengesizliğe bağlı nöropatiler: B1, B6, B12 ve E vitamini eksikliklerinde periferik sinir aksonlarının dejenerasyonuyla polinöropati gelişir. Bu duruma, zayıf bir diyet veya besin öğelerinin mide-barsak sisteminden emiliminin yetersizliği neden olabilir. B6 vitaminin aşırı dozları da aynı tabloya yol açabilir. Özellikle B12 vitamininin eksikliğine bağlı olarak periferik nöropatinin yanı sıra optik nöropati, miyelopati, ve demans (bunama) gelişmesi de söz konusu olabilir. Ancak sık kullanılan testlerin bu maddenin serum düzeyini ölçmekte yeterince duyarlı olmadığının ve. B12 enjeksiyonlarının nörolojik eksiklikleri iyileştirmekte değil, daha kötüye gitmesini engellemekte yarar sağladığının bilinmesinde yarar vardır.

7. Böbrek hastalığında nöropati: Kronik böbrek hastalığında, periferik sinir aksonlarının dejenere olması sonucunda genellikle duyusal nöropati gelişir.

8. Hipotiroidi nöropatisi: Bazen hipotiroidizmde aksonların dejenerasyonuna bağlı ağrılı duyusal polinöropati görülür. Periferik sinirlerin şişmiş dokular tarafından sıkıştırılması sonucunda mononöropati veya mononöropati multipleks de oluşabilir.

9. Alkol ve toksinlere bağlı nöropati: Alkol, sinirlere doğrudan toksik etki gösterir ve suistimali nöropatinin başlıca nedenlerinden biridir. Genetik yatkınlığın da katkısı olduğuna inanılmakla birlikte, B kompleks vitaminlerinin eksikliğinin de alkolün doğrudan toksisitesi ile ilişkisi bulunmaktadır. Erken dönemde başlıca yakınmalar ayakta simetrik olarak duyu azalmasına bağlı belirtiler; ağrı kramp benzeri, yanma şeklinde, veya bıçak saplanıyor tarzda olabilir. Duyusal belirtiler uçlardan yukarıya doğru (ağır olgularda ellere kadar) yükselebilir. Nöropatinin şiddeti, kan tablosu bozuklukları ve karaciğer hastalıkları ile ilişki gösterir.

Diğer bazı toksinler de nöropatiye yol açabilir. Kurşun zehirlenmesinde motor nöropati, arsenik veya civa zehirlenmesinde duyusal nöropati, talyum zehirlenmesinde ise duyusal ve otonomik nöropati gelişir. Çeşitli organik çözücüler ve böcek öldürücüler de polinöropati nedenidir.

10. İlaçlara bağlı nöropatiler: Nöropatiye neden olabilen ilaçlar arasında kanser tedavisinde kullanılan vinkristin ve sisplatin, böbrek hastalıklarında kullanılan nitrofurantoin, kalpte ritm bozukluklarında kullanılan amiodaron, alkolizm tedavisinde kullanılan disulfiram, AIDS tedavisinde kullanılan ddI ve ddc ile lepra (cüzzam) tedavisinde kullanılan dapson sayılabilir. Daha az olmakla birlikte statin türevi kolesterol düşürücü ilaçlarla da bildirilmektedir. Bu nöropati karakteristik olarak vücudun uç bölgelerinde, aksonal, sensorimotor türdedir.

11. Travma veya sıkışmaya bağlı nöropatiler: Dıştan gelen bir basınç etkisiyle veya tendon ya da diğer dokuların sinirleri sıkıştırması sonucunda da bölgesel nöropatiler gelişebilir. Bunların en iyi bilinenleri bilekteki sıkışmaya bağlı Carpal Tunnel sendromu ile boyun ya da bel radikulopatileridir (siyatik). Sık rastlanan diğer alanlar arasında dirsekler, koltuk altları ve dizin arkası sayılabilir.

12. İdiyopatik (nedeni bilinemeyen) nöropatiler: Periferik nöropati olgularının sadece % 25 inde asıl neden bulunabilmiştir. Nedeni bulunmayanlarda nöropati belirtiye göre duyusal, motor, veya sensorimotor şeklinde sınıflandırılır. Kronik idiyopatik aksonal nöropati kararlı ve yavaş ilerleyen, büyük olasılıkla yaşla ilgili ağrısız bir hastalık olup, duyusaldır ve süreye bağlıdır. Sıcaklık duyumu yoktur, yanma ve iğnelenme baskındır. Tanıyı kanıtlamak için cilt biyopsisi gerekebilir. İzlem sırasında komplikasyonların önlenmesine yönelik destek ve sık sık klinik muayene dışında ileri ve pahalı testlere gerek yoktur.

B. Kalıtsal nöropatiler:

Kuşaktan kuşağa aktarılan genetik anomalilerin neden olduğu nöropatilerdir. Bunların çoğunda genetik kusur bilinmektedir ve tanı ve doğum öncesi taramalarla ilgili testler yapılabilmektedir.

Charcot-Marie Tooth hastalığı: (CMT) Kalıtsal duyu ve motor nöropatilere verilen genel bir isimdir. Tip 1 de miyelin kılıfların demiyelinizasyonu veya parçalanması söz konusu olup alt türleri de bulunmaktadır. X türü, bir proteini kodlayan gende oluşan bir mutasyona bağlı olup sadece erkekleri etkilemektedir.

Ailesel amiloidotik nöropati: En sık rastlanan belirtileri ağrı, duyu kaybı ve otonomik işlevlerin bozulmasıdır. Transtiretin isimli proteinde oluşan bir mutasyonla ortaya çıkar, protein amiloid şeklinde periferik sinirlerde birikir.

Diğer kalıtsal nöropatiler: Kalıtsal porfiria ve genetik kusurun tam tanımlanamadığı çeşitli nöropatiler de söz konusudur.

17yaşındayım neredeyse

17yaşındayım neredeyse 7yıldır bu hastalıkla yaşıyorum. Benim ağrılarım yok daha çok havalar soğuk olduğunda, yağmur yağdığında yürümekte zorlanıyorum çok çabuk yoruluyorum bazen evin içinde yürürken bile yorulduğum oluyor fakat yaz aylarında hava sıcak güneşli olduğunda ise hiç bir sıkıntı olmuyor sanki bende böyle bi rahatsızlık Yok gibi oluyor tabi yine de belli bir noktadan sonra yoruluyorum hiç geçmiyor yani.. Motor sinirlerimin bir kısmı çalışmıyor artık ne yapacağımı bilmiyorum birçok polinöropati çeşidi var..sadece benim gibi böyle durumda olan varsa hastalık hakkında konuşmak,bilgi almak isterim


babamda vucut yangızı var 15

babamda vucut yangızı var 15 senedir bu hastalıgı cekiyor kan tahlili yani her turlu tahlili yaptırdık hic bir şey cıkmıyor ama vucuttaki yangı hic gitmiyor kimi doktor piskolojik dıyor 2 senedir pisikolojik haplar kullanıyor ama hicbir sonuc aLAMIYORUZ BİZE YARDIMCI OLURSANIZ COK AMA COK MUTLU OLURUZ ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM


Merhaba ben nöropatik ağrı

Merhaba ben nöropatik ağrı çekiyorum. Yorumunuzu okudum babanızı nöroloji doktoruna yada algoloji merkezine götürmenizi öneriyorum benim kolumda da yanma vardı Lyrica diye bir ilaç var iyi geldi Acil şifalar dilerm.


polinöropati

sayın derya hn belirttiğiniz bulgular benim sevgili babacığımda da aynısı olarak başgösterdi gitmediğimiz doktor kalmadı bazı tedaviler uygulandı ama işe yaramadı ..bahsettiğiniz sizi iyileştiren ilacın adını ve gittiğiniz dr bize de söylerseniz bizde duacınız oluruz..


polinöropati

İZMİRDEKİ DOKTORUNUZ VE TEDAVİ YÖNTEMİ VE NE YAPMAMIZ LAZIM CEVAPLARMISINIZ.


BEL VE AYAK AĞRISI

Merhaba

Ben iki defa Bel fıtığı ameliyatı oldum enson 3 sene önceydi yaklaşık 6 ay önce kalçamdan ayağıma doğru inen ağrı karıncalanma,his kaybı,belde ağrı ile dr gittim ama ağrnın şiddeti çok fazlaydı.%100 var his kaybı oluştu yürüyemez durumdaydım
MR sonucu dr belimde ufak fıtık var bası yapan ameliyat yapılmamalı en son çare,kireçleme,yırtık,yapışma ve kanal daralması varmış
10 gün oksamen vuruldum sabah akşam ve kas gevşetici
25 gün fizik tedavi gördüm ayak ve bel
belden iğne yapıldı
şimdi ise neruda ve beneday kullanıyorum
hala ağrılar devam ediyor bu konuda bana yardımcı olurmusunuz


Ayak ağrısı

Merhaba

iki defa bel fıtığı ameliyatı oldum son 5 aydır ayağımda inanılmaz agrılar oluştu,karıncalanma ,kesilme ,uyuşukluk,hıs kaybı ,yürüyememe
Mr sonucunda tekrar fırık oluşmuş az bir bası var,yırtılma,kireçleme ve kanal daralması ve yapışıklık var dediler 100 % 100 sol bacağımdan yürüyemiyordum kalçamdan ayağıma doğru inen ağrılar ayağakalmamı engelledi
10 gün boyunca oksamen kullandım sabah akşam
25 gün fizik tedavi gördüm
belden kortizon yapıldı
şimdi beneday ve neruda kullanıyorum
ama hala ağrılar geçmedi devam ediyor ayağımda his kaybı % 40 düştü ,belimde ağrılar başladı ne yapmalıyım yardım edin lütfen


Noropati rahatsizligi

Kubra hanim ben ibrahim yorumlarinizi okudum sizin anlattigin rahatsizligin aynisi yegenimde nuksetti.suan zor durumdayiz sizin tedavi durumunuz nedir suan ne asamadasiniz.tavsiyeleriniz ile ilgili sizle gorusmek istiyorum lutfen simdiden tesekkur eder selamlar acil sifalar dilerim


Diyabetik Poli Nöropatik Ağrı ve ilaçsız tedavi

Merhaba 23 yıldır Tip1 diyabetim günde 3 hızlı ve 1 kerede yavaş insülin ile tedavi oluyorum 2006 yılında Diyabetik Poli Nöropatik Ağrıılarım başladı doktorum bana günde 3 *800 mg Neurontin verdi 2 yıl kadar bu dozda kullandım sonraında ağrılar artmıştı yeniden doktorum 800 mg lık neurontini öğün başına 1 er buçuk almamı söyledi ve yeniden rapor yazıldı yani 3*1200 mg kullanmaya başladım yıl 2009 oldu ve ben kenevir kullanmaya başladım yavaş yavaş kullandığım neurontini günde 1*800 olarak kullanmaya başladım o da sabahları alışkanlıktan kullanıyordum 2013 yılında artık sadece sabah alışkanlıktan aldığım neurontini hiç almamaya başladım tamamen bıraktım şu an sadece kenevir kullanıyorum ağrım olmuyor tabiiki keneviri bulamadığım zamanlarda en son kullandığımdan 3 gün sonrasında yavaş yavaş ağrılar artıyor yeniden kenevir bulursam kullanmaya devam ediyorum etrafımdakiler(arkadaş,dost) kişilere söylüyorum bazıları olabilir bu tarz yararları vardır diyorlar bazılarıda fantezi yapıyosun kenevir kullanmak için diyorlar ama ben doğru olanın ne olduğundan kesinlikle eminin (keşke elma-armut)gibi şeyler iyi gelsede onları tüketsem... İsteğim yemeklere katılan kenevirin özü formunda tüketimdir. Teşekkürler ederim.


diabetik nöropati

Merhba deniz hanım, bana da bahsi geçen ilacın adını ve doktorun ismini mail atabilir misiniz lütfen.


ben de iki ay önce

ben de iki ay önce ayaklarımda duyu kaybı uyuşukluk ve ağrılar başladı yürüme kaybına kadar gitti erciyes tıp fakültesinde nörapati teşhisi konuldu kortizonlu ilaca başlandı ilk kullandığım günden beridir çok iyiyim


demiyaliniz nöropati

28 yaşında hastalık kendini belli etti uzun süredir bu hastalıkla uğraşıyorum 36 yasindayim doktorlar her seferinde ilaçlarimin dozunu yukselttiler belli bi dönem sonra ilaçların etkisi geçiyor ve ağrılar dayanılmaz hal alıyor lutfen doktor ismi bana yardım edin teşekkür ederim herkese rabbim şifa versin


nöroloji agrilar

Derya hanım lütfen dr un adını yazar mısınız ...


noropatik

Derya hanım lütfen dr un adını yazın lütfen .....


Polinöropati hastası yakınım var

Tedaviye yönelik önerilerinize ihtiyacımız var.Derya hanımdan da Dr ve ilaç ismi öğrenebiliir miyiz?
Teşekkürler


erciyes tıp fakületsi

erciyes tıp fakületsi tavsiyemdir


Huzursuz bacak sendromu

Merhba deniz hanım, rica etsem bana da şu mücize ilacın ve doktorun adını yazarmısınız lütfen


Sizde huzursuz bacak sendromu

Sizde huzursuz bacak sendromu varsa , (bende de vardı) çözümü kendim buldum ve 1 yıldır çok rahatım. Yapmanız gereken çok basit ilaç gerekmiyor. Benim özellikle dizlerimde çok yoğundu gece uyuyamıyordum. Tesadüfen farkettim ki sıcak tutarsam olmuyordu ve özellikle yazın daha yoğun oluyordu bunun da sebebi nem . Kullandığım nevresim ve çarşafı değiştirdim, pazen nevresim takımı aldım. Pijamanızın da pazen yada diğer pamuklu ürünlerden olması gerekir. Pazen kumaş naylon içermediğinde %100 pamuk içerdiğinden dizleriniz sıcak kalıyor ve böylece bacaklarınız çok huzurlu oluyor. Ayrıca pamuklu kumaşlar kışın üşütmez yazında terletmez bunu da unutmayalım. Yaz geldi diye yazlık nevresim kullanayım dedim ama uyuyamadım gece 3 de kalkıp pazen nevresimi taktım da mışıl mışıl uyudum. Taç'ın pazen nevresim takımı var diğer markalarda da olabilir .


noroloji-norapati tip1

meraba 1974 dogumluyum yirmi yaşında itibaran ayaklarda başlayıp dizlerde bacaklarda kuvetsizlik yürüme kaybı dengesizlik şikayetim oldu 1999 ankara hast norapati tip1 olarak tanı konuldu tedavisi yokgibi acaba kökhücre tedavisi oluyormu bilginiz vaarmı varsa beni bilgilendire bilirmisiniz teşekürler


Acaba çözüm bukdunuzmu

Acaba çözüm bukdunuzmu bulduysanız banada yazarmısınız


Noropati

Aynı hastalık bendede var.12 yaşında çıktı.ama benimkisi kalıtsal anne tarafindan gecti.neyseki gerekli olan herşey yapıldı ama kök hücre tedavisi çıkmasıyla düzelenebilecek bir hastalık.tek tedavisi kök hücre ve fizitorepik hareketler [HMSM TIP 1] de yapilcak olanlardir.sinsi hastalik hep ilerler.eger annenizde kalitsal noropati varsa %50 size gecme olasiligidir.

Sorcak bisey varsa mail yazin..


dev axonal nöropati

8 yaşında bi oğlum var bugün bu teşhis konuldu ne yapmalıyım çok kötüyüm


Benim yegenime de ayni teshis

Benim yegenime de ayni teshis kondu ne oldu oglunuz lutgen bilgilemdirim


periferik nöropati

benımde yavruma 1 hafta once bu teshıs konuldu 4 yasında ınternet uzerınden araştırıyoruz baska doktorlarada gıdecez umarız yanılma vardır sızın sıkayetlerınız neydı bız comelemıyor dıye goturduk...


Arkadaşlar 9eylülde iki

Arkadaşlar 9eylülde iki doktor ismi verebilirim bende şikayetlerimin artması sebebiyle buraya baş vurdum yatışım yapıldı tam Teşhis için sonuçları bekliyorum ama 9eylül bu iş için en doğru adres Prof .dr Egemen Ilıman ,Prof.dr. Serkan özakbaş İnternet'e yazdığınızda bilgileri çıkıyor ben Serkan hocaya gittim .


poli neropati hastasıyım

9 eylüldeki sonuçlarınızı banada atarsanız sevinirim


poli nöropati

3 yıldır ellerde ve ayaklarda yanma ve acıma hissiyle yaşıyorum.daha öncesi depresyon tedavisi ile başladı.yaşadığım ilk belirti baş dönmesi idi. 8 yıldır hayatım ilaçlara bağlı geçiyor.43 yaşındayım.babam şeker hastası ailede genetik şeker hastalığı var.doktorum bana ellerdeki ve ayaklardaki yanma hissinin şeker hastalığının ön belirtisi olabileceğini söylüyor.eğer menepoz sonrası bu rahatsızlığım geçmez ise ilerki yaşlarımda şeker hastası olabileceğimi söylüyor. kullandığım ilaçlar bir süre iyi geliyor sonra fayda etmiyor. ben ordu da yaşıyorum.lütfen sayın derya deniz doktor veya hastane ismi rica ediyorum sizden Allah rızası için.herkeze geçmiş olun diyorum,Allaha emanet olun...


bende polinoropati hastasıyım

bende polinoropati hastasıyım ve bir profösörün vermiş olduğu ilacı sizinde kendi doktorunuzun bunu onaylaması ile kullanmanızı tavsiye ederim faydasını gördüm


cevap

bendede aynı sorun var diyebilirim orduda Taner Beye bir gözükün isterseniz ordu nöroloji pol 6- son nokta da Ankarada Prof. Dr. Ersin Tan-


noropatik agri

Derya hanim bana da izmirdeki dr u mail ile belirtirseniz cok mutlu olurum tskler


ağrılarım çok fazla

Herkese merhabalar.Benimde geçmeyen ağrılarım,yorgunluğum,el ve ayaklarımda yanmalar var.Artık kafayı yemek üzereyim.6yıldır uğraşıyorum.neredeyse gitmediğim doktor kalmadı.En son psikiyatriste yönlendirdiler.5ayda 4ilaç değiştirdi.Çünkü hiçbirişe yaramadılar.Ağrı kesicilerde birfayda etmiyor.Artık uyuyamıyorum.Şuan cymbalta 60mg,tofranil 10mg ve norvasc 5mg kullanıyorum.benimle aynı şikayetleri olanlardan yardım bekliyorum.Hayatım altüst olmuş durumda özellikle sayın derya deniz sizinle şikayetlerimiz çok benziyor.Sizinde yorumlarınızı bekliyorum.SAĞLIKLI GÜNLER DİLEKLERİMLE


Merhaba ben nöropatik ağrı

Merhaba ben nöropatik ağrı çekiyorum. Lyrica diye bir ilaç var iyi geldi Acil şifalar dilerm.


nöropatik ağrı

derya deniz arkadaşım kullandığın ilacın ismini ve gittiğin doktorun ismini banada mail olarak atabilirmisin


noropatikagri

6 aydan bu yana aysk altlarimdaki yanma gecmedi kan tahlilleri emg yaptirdim birsey cikmadi norolojiye gittim neruda 300mg verdi k6llandim ama 6 ay oldu bir faydasini olmadi don zamanlarda elparmaklarimda uyusma olnaya başladı bu konuyla ilgili bilgisi olan varsa yardimci olursaniz sevinirim teşekürler butun hastalara sifalar dilerim.


noropatik ağrı

sevgili mahir kardeşim aynı hastalık bendede oldu önce gece ayak altımda yakıcı farklı bir ağrı ile başladı gece beni uyandırıyordu sonra omiriliğimde hiç geçmeyen bir ağrı başladı sonra yataktan kalkamaz duruma geldim ağrım hiç geçmiyordu çok güçsüzleştim, ellerimin içide yanmaya ve kızarmaya başladı, buarada doktor doktor geziyoruz. doktorların yapmadıkları tahlil kalmadı hepsi temiz çıkıyor (MR, EMG, şeker tahlilleri...vs aklına gelebilecek tüm tahliller) doktorlar bişey bulamayınca pskolojik diyorlar. neyse en sonunda 9 eylülde bi doktora şikayetlerimi anlattım tahlillerimin hepsinin temiz çıktığını söyledim. anlattığım şikayetlerin üstüne (bunun nöropatik ağrı olduğunu söyledi ve ) bana bir ilaç yazdı( beni iğleştiren mucize ilacım diyorum) kullanmaya başladığım ilk haftadan etkisini göstermeye başladı birkaç hafta sonra ağrı sızı hiç birşey kalmadı ama bu ilacı uzun zaman kullanmak gerekiyormuş ben 8 aydır kullanıyorum. ayrıca sana şunu çok net söyleyebilirim ki tıp tan mezun olan herkez doktor olmuyor adam beyaz önlüğünü giymiş ama neşteriyle, para için kasaplık yapıyor bu kasaplar için insanın hayvandan farkı yok. bu lafım kasap(doktorlar)için, gerçek doktorlara lafım yok çok mükemmel doktorlarda var. demek istediğim doğru doktoru bulmak lazım bulana kadar ölmezsek eğer! e-postanı yazarsan seni yönlendirebileceğim hastane ve doktorlar var


noropatik ağrı

Derya Deniz kullanmış olduğunuz ilacın adını ve doktorunuzun adını yazmanızı önemle rica ediyorum.


Dr adi ve ilac

Merhaba derya hanim esimde bu hastalik var fakat butun testler temiz cikiyor gitmedigimi doktor kalmadi lutfen bize ilac ve doktir adi soyleyin cocugumuz var ve esim onunla kosmak istiyor ruyalarjnda kosuyor hep aysenur.aksari@gmail.com


lütfen doktorun ve ilacın

lütfen doktorun ve ilacın ismini verebilir misiniz?


Dr. ve ilacin adını neden yazmıyorsunuz.

Sayın Derya DENİZ Hanım sizi iyileştiren dr. ve ilacin adını mail atar mısiniz? Babamda iki hafta önce belirtiler başladı; ellerde, ayaklarda, kafada uyuşmayla seyreden ateş ve uyuşmalar geçmeye doğru soguk terleme, göğüsye ağrı, midede bulantı şeklinde seyretmekte. Rutin kan tahlilleri, vitaminleri, kan değerleri normal, beyin emr ve tomografi akciğer filmi normal, damar tıkanıklık yok, eeg raporu temiz. Sadece safrada çamurlaşma, mide ödem ve mesanede sağ lateral duvar kalınlaşması var. Durum bu bilgisi olan her kesden yardim bekliyoruz.
rizelifatih53@hotmail.com


1senedir yürüyemiyor

2013 te annem bel fıtığından ameliyat oldu sol bacağını düz atarak yürüdü 8ay önce diz protezi ameliyatı geçirdi ameliyattan sonra sinirlerin zedelendiğini öğrendik nöroloji doktoru nöropatik ağrı tanısını koydu 6 aydır ilaç kullanıyorum ama annem hala yürüyemiyor ayakların güç kaybı var ve sol ayağnı yere basamıyor parmak ucunda ve 4 ayakla yürüyoruz lütfen yardım edin şimdiden teşekkürler


nöropatik ağrı

İlacın adını rica edebilirmiyim.


Derya hanım selamlar aynı

Derya hanım selamlar aynı sıkıntılar bende de var rica etsem Dr. Ve ilacın ismini mail atabilirmişiniz şimdiden teşekkürler


doktor ve ilaç ismi

Merhaba Deniz hanım
Annemdede aynı sikayetler var ve hiç bir yer çözüm bulamıyor.
sizden ricam doktor ve ilaç adı nedir.paylaşırsanız çok sevinirim.
Talu


Noropatik agri

Kardeş aynı sorun bende de var o bahsettiğin ilacın ismini verebilir misin Çok teşekkür ederim


İLAÇ İSMİ

Rica etsem ilacın adını yazarmısınız lütfen


dinmeyen agrilar

Iyi gunler bende polinöropati hastilgi var ellerim ve ayaklarım da yan ma uyusukluk ve çok şiddetli ağrılarim oluyor doktar ismi ve ilac ismini bana da verebilirmisiniz . Ben layika diye bir ikac kullanıyorum hic fayda göremedim .


polinöröpati hastam için yardımcı olun lütfen

kardeşim 26 yaşında bir ay içinde aniden bu hastalıkla hayatımız karardı hala hastanede yatıyor her tetkik yapıldı el insaf sadece ağrı kesicilerle dayanılabilir hale sokulmaya çalışılıyor adü araştırmada ... Bana ulaşın ne olur


polinoropati ilaç yavsiyesi

bende polinoropati hastasıyım ve bir profösörün vermiş olduğu ilacı sizinde kendi doktorunuzun bunu onaylaması ile kullanmanızı tavsiye ederim faydasını gördüm


polinöropati

İZMİRDEKİ DOKTORUN İSMİ VE BU KONUYLA İLGİLİ YAPMAMIZ GEREKENLERİ ÖĞRENMEK İSTİYORUM


bendeki durumda size benzer bir durum

sizin şikayetlerinize benzer durum bende var sizden ricam hastane ve dr adı vermeniz.izmir de ikamet etmekteyim tşk ederim


Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <center> <big> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <font> <img> <b> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi


Son yorumlar